Određivanjem položaja (azimuta) dvaju poznatih objekata sigurno identificiranih na karti, dobivamo točnu poziciju naše jedrilice, pod uvjetom da smo smjeranje obaju objekata proveli u što kraćem razmaku vremena i to po mogućnosti pomičnim smjernim kompasom.

Kad žele biti potpuno sigurni u svoju poziciju, ozbiljni navigatori često obave i smjeranje trećeg objekta i tek sijeku li se sve tri smjernice u “puntu od olovke”, tvrde da se nalaze “baš tu”. Pri ovakvom trostrukom smjeranju, za preciznost je bitna brzina broda i, naravno, izvježbanost osmatrača. Smjeranje možemo obaviti i spomenutom smjernom pločom, uz pomoć koje precizno mjerimo kut od uzdužnice broda na smjerani objekt. Zapamtimo kurs u trenutku smjeranja, izmjereni kut dodajemo kursu, nalazi li se objekt s desne strane broda, a oduzimamo od kursa, nalazi li se s lijeve, i dobivamo azimut.

Ako smo prije provjerili kompas i uvjerili se da je greška minimalna ili da je nema, dobivene azimute unosimo na navigacijsku kartu i dobivamo točnu poziciju broda. U slučaju da kompas odstupa, izračunamo ukupnu korekturu (zbrojimo devijaciju i varijaciju) te ispravimo kompasni kurs u pravi, pazeći na predznake korekture.

⇑ Smjeranje ručnim kompasom je možda i najvažniji postupak u terestričkoj navigaciji. Mjerni kompas se koristi i za postavljanje regatnog polja.

 

iz knjige "Jedrenje - mornarske vještine" Emila Tomaševića

Knjige nema u slobodnoj prodaji, ali je dostupna svim polaznicima Ultra škole jedrenja

 

Back To Top